Nguyễn Đức Tùng và Du Tử Lê

Dr. Nguyễn Đức Tùng đã ngưỡng mộ nhà thơ du tử lê qua một cuốn sách do chính người thu tập tài liệu và viết thành cuốn sách nguyễn đức tùng và du tử lê-đời sống trở nên thơ mộng hơn . Đây là “tắm hai lần trên một giòng sông” chương 1 của cuốn sách này .

Nguyendutung va dutule

This entry was posted in Ngày Nay Biết Viết Gì Đẩy, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Nguyễn Đức Tùng và Du Tử Lê

  1. bang says:

    Tôi đã đọc tác phẩm này ngay sau khi tác phẩm ra đời . Bây giờ đọc lại Chương này – dù mới chỉ một chương – tôi vẫn bị lôi cuốn vì cách phân tích tâm lý nhân vật của Bác sĩ Phân tâm hoc Nguyễn-Đức-Tùng / Tác giả sách này , cùng với giọng văn đầy tính thuyết phục của tác giả .
    Cám ơn Louis đã post tác phẩm lên đây cho nhiều người cùng được đọc .
    31/10 20:52:25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Random Popular Posts