Tag Archives: Tắm hai lần trên một giòng sông

Nguyễn Đức Tùng và Du Tử Lê

Dr. Nguyễn Đức Tùng đã ngưỡng mộ nhà thơ du tử lê qua một cuốn sách do chính người thu tập tài liệu và viết thành cuốn sách nguyễn đức tùng và du tử lê-đời sống trở nên thơ mộng …

Posted in Ngày Nay Biết Viết Gì Đẩy, Uncategorized | Tagged , | 1 Comment